PROJEKTOVÉ NOVINY

?íslo 5 – október 2010

Predchádzajúce 4 vydania Projektových novín boli publikované v rámci projektu IEE-EINSTEIN, ktorý bol ukon?ený v auguste 2009 (pozri nižšie). Softvérový nástroj a metodika EINSTEIN, ktoré boli vytvorené po?as tohto projektu, sa však od jeho ukon?enia na?alej rozvíjali. Nové vydania Projektových novín vás preto budú pravidelne informova? o novom vývoji, projektoch a iných súvisiacich ?innostiach.


V tomto vydaní

· Ukon?enie IEE projektu EINSTEIN

· Nový IEE projekt EINSTEIN - II

· EINSTEIN v Rakúsku

· Projekty a príspevky od užívate?ov EINSTEIN


Novinky

Vydanie nového nástroja V1.2

Na jese? roku 2010 bude vydaná nová aktualizácia (verzia 1.2) softvéru EINSTEIN. K dispozícii je testovacia verzia Beta. Aktualizácia softvéru obsahuje nasledujúce nové funkcie:

  • flexibilné ?asové plány pre procesy; všeobecná ?asová závislos? na procese dopytu tepla môže by? definovaná a modelovaná užívate?om
  • celkovo zlepšené užívate?ské rozhranie EINSTEIN (editovanie databázy, lepšia grafika, at?.)
  • inštalátor systému Windows, u?ah?ujúci užívate?om Windows inštalova? a aktualizova? softvér EINSTEIN a doplnkové funkcie
  • vylepšený modul pre modelovanie a návrh CHP systémov
  • vylepšený modul rekuperácie tepla

Za?íname nový EINSTEIN-II

Nový európsky projekt “EINSTEIN - II”, ktorý je spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (IEE), sa za?al 1. júla 2010. Doba trvania projektu je 2 roky až do júna 2012.

 


Udalosti

De? užívate?ov a vývojárov EINSTEIN

D?a 28.februára 2011 sa bude v Luxembursku kona? prvý De? užívate?ov a vývojárov EINSTEIN ako fórum pre výmenu názorov a diskusiu.

Prosím zasielajte svoje abstrakty (pol stránkové) do novembra 2010 na adresu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Pre viac informácií a registráciu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 


Užito?né informácie

Nástroj Einstein si môžete stiahnu? na webovej adrese http://sourceforge.net/projects/einstein

?alšie materiály o EINSTEINe sú tiež k dispozícii na web-stránke nového projektu IEE-Einstein-II: www.einstein-energy.net

 


Zaregistrujte sa

Ak chcete obdrža? ?alšie vydanie týchto Projektových novín zaregistrujte sa tu.

Ak chcete prispie? k ?alšiemu vydaniu (napr. s krátkym popisom vášho projektu vz?ahujúcemu sa k nástroju EINSTEIN), zašlite prosím krátky text (max. 500 slov) s obrázkom (volite?né) na emailovú adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 


Kontaktujte nás

Hans Schweiger
energyXperts.NET
Barcelona (Spain) / Berlin (Germany)

webstránka: www.energyxperts.net
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
telefónne ?ísla:
+34 697 267 280
+49 30 221 606 759

Ukon?enie IEE projektu EINSTEIN

Projekt "EINSTEIN", spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu, bol ukon?ený v auguste 2009. Výstupy projektu sú k dispozícii na stiahnutie na www.iee-einstein.org

spä? na za?iatok

Nový IEE Project EINSTEIN - II

Nový európsky projekt "EINSTEIN - II" sa za?al 1. júla 2010. Tento projekt je spolufinancovaný v rámci programu Inteligentná energia pre Európu. Doba trvania projektu je 2 roky s ukon?ením projektu v júni 2012.
V rámci tohto IEE projektu budú uskuto?nené školenia o EINSTEINe (jar 2011) a energetické audity v priemyselných spolo?nostiach a v terciárnom sektore v Rakúsku, Bulharsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Slovensku, Španielsku a vo Ve?kej Británii.
Významne vylepšená pripravovaná verzia 2.0 softvérového nástroja a metodiky EINSTEIN bude zah??a? možnos? kontroly nepriemyselných budov terciárneho sektora a analýzy chladiacich a klimatiza?ných za?ažení.
Okrem toho, v rámci energetických auditov a energetického riadenia, chce EINSTEIN-II svojou metodiku energetického auditu prispie? k štandardizácii prebiehajúcich ?innosti na európskej úrovni.
Projektoví partneri nového projektu Einstein-II sú:

· energyXperts.NET, Španielsko (koordinátor)

· AEE INTEC – Institute for Sustainable Technologies, Rakúsko

· Austrian Energy Agency, Rakúsko

· Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembursko

· Cork Institute of Technology (Clean Technology Centre), Írsko

· Deutsches Institut für Normung e.V., Nemecko

· Tecnoalimenti , Taliansko

· ZukunftsAgentur Brandenburg, Nemecko

· Chamber of Commerce Drôme, Francúzsko

· West Midlands European Centre, Belgisko

· Ruse University “Angel Kunchev”, Bulharsko

· Chamber of Commerce and Industry Madrid, Španiesko

· SCPC, s.r.o., Slovensko


Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke projektu: www.einstein-energy.net

EINSTEIN-II Team

spä? na za?iatok

EINSTEIN v Rakúsku

V októbri 2009 sa v Rakúsku za?al nový projekt "EINSTEIN in Österreich“ v trvaní 18 mesiacov. V rámci tohto projektu sa majú vykonáva? nasledovné aktivity:

· príspevky na zlepšenie softvérového nástroja EINSTEIN a metodika

· audity v Rakúsku vykonané pomocou nástroja EINSTEIN.


Projektoví partneri:

· Technologiezentrum Attnang - TZA (koordinátor)

· AEE INTEC

· NTE – Naturenergie Technology and Engineering GmbH

· energyXperts.NET


Kontakt:
Mag. Sabine Watzlik (TZA)
email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

spä? na za?iatok

Projekty a príspevky od užívate?ov

ETEREA (SISTEMAS EXPERTOS DE EFICIENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA E HÍDRICA)
Tento španielsky projekt, koordinovaný Obchodnou a priemyselnou komorou v Madride, je zameraný na audity efektívneho využitia tepelnej energie a vody v Madride.
Ponúkané služby zah??ajú štyri typy ?inností:

· Tepelné energetické audity v 8 MSP pod?a metodiky EINSTEIN

· Hydro-audity v 8 MSP zamerané na efektívne využívanie vody vo výrobných procesoch

· Implementácia monitorovacieho systému v 16 MSP

· Budovanie kapacít pre EINSTEIN v 30 MSP pôsobiacich v oblastiach energetického poradenstva


Kontakt: Nuria Torres
webstránka: www.camaramadrid.es
webstránka: www.lineambiental.es
email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
telefón: +34 91 538 35 00 / 37 84

ETEREA je projekt INNOEMPRESA financovaný:

spä? na za?iatok

www.einstein-energy.net | einstein.sourceforge.net

Footer

 

Výroba tejto publikácie bola finan?ne podporená Európskou komisiou v rámci Programu 'Inteligentná energia - Európa' (Projekt: EINSTEIN-II, iee/09/702/S12.558239). Zodpovednos? za obsah publikácie nesú výhradne jej autori. Nemusí nevyhnutne odráža? názor Európskeho spolo?enstva. Európska komisia nie je zodpovedná za akéko?vek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.